การยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ

 ข้อตกลงการใช้บริการ(หลังจากนี้จะเรียก「เงื่อนไข」)คือOASIS GAMES LIMITED(หลังจากนี้จะเรียก「OASIS GAMES」หรือ「ทางบริษัท」)เป็นข้อตกลงทางกฏหมายระหว่างผู้ใช้หรือผู้ใช้บริการใดใดของเกมหรือโปรแกรมต่างๆจากOASIS GAMES(หลังจากนี้จะเรียกว่า「บริการ」)ถือว่าผู้ใช้ตกลงยอมรับเงื่อนไขการบริการ เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงจากทางบริษัท OASIS GAMES รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้แจ้งให้ทราบหรือมีการแก้ไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ หากทางผู้ใช้บริการไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ กรุณาอย่าใช้บริการจากทางบริษัท

 ผู้บริการจะต้องทำความเข้าใจกับและถือว่าเป็นความรับผิดชอบในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ หากคุณเข้าใช้บริการหลังจากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเงื่อนไขใดใดในข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการในการเข้าเช็คและตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงถ้าผู้ใช้บริการไม่เข้าใจและไม่ยอมรับในเงื่อนไขหลังจากมีการปรับปรุงแหรือแก้ไขให้หยุดการรับบริการจากทางบริษัทและยกเลิกบัญชีของบริษัททั้งหมด

 หากมีการละเมิดเงื่อนไขนี้ ทาง OASIS GAMES มีสิทธิที่จะเตือนหรือแจ้งความแก่ผู้รับบริการหรือมีสิทธิในการหยุดให้บริการหรือระงับบัญชีได้ทันที และทาง OASIS GAMES สามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขข้อนี้แล้ว OASIS GAMES จะดำเนินการดังนี้

 ก่อนการรับการบริการผู้ใช้จะต้องมีอายุ13ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากมีอายุระหว่าง 13-18 แสดงว่าผู้ปกครองได้ยินยอมและรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้ว

ทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์

 ข้อมูลต่างจากการใช้บริการจากทางบริษัท(รวมถึงแต่ไม่จำกัดการออกแบบ เนื้อหา กราฟฟิก ภาพภาพยนตร์ ข้อมูล โปรแกรม ซอฟต์แวร์ เพลง เสียงและไฟล์อื่นๆ หรือแม้แต่การจัดเรียงตัวเลือก)ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื้อหาทั้งหมดของบริการเป็นลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ / หรือกฎหมายที่คล้ายคลึงกันของเงื่อนไขอื่น ๆ

 คุณยอมรับว่าไม่มีการแก้ไขหรือดัดแปลงเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการบริการของ OASIS GAMES และห้ามให้ดัดแปลง คัดลอก แจกจ่าย ใส่ร้าย ทำซ้ํา ประกาศ ดาวน์โหลด ขโมยความคิดหรือไอเดีย แสดง โพสต์ ส่งผ่าน หรือขายในรูปแบบใดหรือโดยวิธีใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเพื่อการแสวงหาประโยชน์ ยกเว้นว่า เนื้อหาหรือส่วนหนึ่งของการบริการรวมถึงการพัฒนาและทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากOASIS GAMES การละเมิดข้อตกลงในกรณีของการคัดลอกและแจกจ่ายข้อมูลตามที่กล่าวมาเบื้องต้น อาจส่งผลในการลงโทษทางแพ่งหรืออาญา

 OASIS GAMESและว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่OASIS GAMESได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เผยแพร่ ข้อมูลทั้งหมดถือว่าเป็นสิทธิ รวมถึงลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด

 OASIS GAMES อนุญาตแก่บุคคล ไม่มีสทธิพิเศษใดใด ไม่มีการโอนต่อหรือยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาต

 อนุญาตให้ผู้บุคคลเข้าบริการและใช้ในวัตถุประสงค์ของการใช้บริการเท่านั้นหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด การอนุญาตเข้าใจงานของผู้รับบริการรถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขเหล่านี้

รายละเอียดของผู้ใช้

 ผู้รับบริการถือว่ายอมรับและเข้าใช้ทุกอย่างที่เป็นการให้บริการจากทาง OASIS GAMESรวมถึงเครื่องมือและเทคนิคในการให้บริการของบริษัทสิ่งพิมพ์ เข้าใจและยอมรับ คุณเข้าใจว่าผู้รับบริการจะไม่แจกจ่าย ขาย โอน หรือสัญญาอนุญาตนี้และ / หรือทำโปรแกรมในลักษณะใดในประเทศใด ๆหรือบนเครือข่ายทางสังคมใด ๆหรือสื่ออื่น ๆโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนจากOASIS GAMES

 การอัพโหลดใดใดจากทางOASIS GAMESไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ข้อความ กราฟฟิก รูปภาพ ข้อมูลตัวเลือกหรือการจัดเรียง(ตอไปนี้จะเรียก่า「เนื้อหาของผู้ใช้」)อัปโหลดเพื่อการบริการอาจมี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การจำกัดทางการค้า ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และ / หรือการส่งเสริมการขายโดยการใช้ OASIS

 เนื้อหามาตราฐานของผู้ใช้บริการOASIS GAMES ทางOASIS GAMESไม่รับประกันความถูกต้องจากเนื้อหาที่มีผู้ใช้บริการของบริษัทได้กระทำการอัพโหลดหรือเนื้อหาใดใด ทั้งคุณภาพและความสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการยอมรับOASIS GAMESไม่รับผิดชอบภายใต้สถาณการณ์กรณีใดใดของผู้ใช้ผู้รับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะในเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆที่เป็นผลจากการใช้ที่ไม่ถูกต้องหรือเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆที่เกิดจากการสูญเสียหรือความเสียหาย

 OASIS GAMESบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลและลบเนื้อหาของผู้รับบริการรวมถึงสิทธิในการให้บริการไม่ว่าจะประกาศหรือไม่

สกุลเงินเสมือนจริง / สินค้า

 ในขณะที่OASIS GAMESให้บริการ อาจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมบางส่วการใช้บริการ บริการนี้อาจรวมถึงการซื้อสกุลเงินในเกมเสมือนจริง(ต่อไปนี้จะเรียกว่า「สกุลเงินเสมือนจริง」)หากผู้รับบริการต้องการใช้เงินจริงจ่ายสำหรับแลกซื้อสกุลเงินเสมือนจริง ผู้รับบริการจะได้รับสิทธิในการเลือกที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมนี้ สกุลเงินเสมือนจริงพร้อมสำหรับการซื้อบริษัทที่ให้บริการในฉากเกมและอุปกรณ์แต่ไม่สามารถใช้ สกุลเงินเหมือนจริงจากทาง GAMES OASIS หรือด้วยวิธีอื่นใดเพื่อแลกเป็นเงินจริง หรือแลกสินค้าหรือวัตถุอื่นใดมีมูลค่า เงินเสมือนจริงและ/สิ้นค้าที่ซื้อแล้วจะไม่สามารถยกเลิก โอนหรือยกให้ นอกจากซึ่งอยู่ในดุลพินิจของOASIS GAMES ผู้รับบริการจะไม่ซื้อขายเงินเสมือนจริงหรือสิ้นค้าของOASIS GAMES หรือแลกเปลี่ยนหรือโอนใดใดการกระทำลักษณะนี้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ อาจนำไปยังการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณและ/หรือทางบริษัทจะดำเนินการทางกฏหมาย

 OASIS GAMES มีสิทธิทั้งหมดในการแก้ไข การจัดการ การควบคุมและ / หรือตัดเงินเสมือนจริง / มูลค่าของสินค้าและอุปกรณ์ประกอบฉากเสมือนจริง

 สินค้าเสมือนจริงในเกม ราคาและอุปทานของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการกรุณาดูแลบัญชีที่ได้ใช้ผ่านบริษัท ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญอื่นๆและเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการใช้บริการของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

การกระทำ / กฎการใช้

 OASIS GAMESในการให้บริการอาจจะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารเช่น ฟอรั่ม เครือข่ายทางสังคมหรือห้องการแชตหรือสนทนา(ต่อไปนี้จะเรียกว่า「ช่องทางการติดต่อสื่อสาร」)ซึ่งได้ออกแบบเพื่อให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกัน OASIS GAMES ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือ หรือตัดหรือหยุดบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นสิทธิของบริษัททั้งหมด OASIS GAMES ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบช่องทางการสื่อสารแต่ก็มีสิทธิที่จะดูแลและรักษาเกี่ยวข้อมูลในการสื่อสารข้อมูลได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดในการตรวจสอบและสิทธิในการตัดสินใจ OASIS GAMES มีสิทธิที่จะไม่แจ้งผู้ใช้บริการ และสามารถระงับหรือหยุดช่องทางการติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณได้ยอมรับว่า การสื่อสารทั้งหมดของคุณด้วยช่องทางการสื่อสาร ไม่มีความคาดหวังของความเป็นส่วนตัวในการใช้งานของช่องทางการสื่อสาร OASIS GAMESจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันบนช่องทางการสื่อสารหรือจากการกระทำของผู้อื่น

 คุณยอมรับว่าการใช้บริการจะต้องถูกต้องตามกฎหมายและคุณจะสอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้บริการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมีดังด้านล้างนี้และผู้บริการตกลงที่จะไม่ใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
• โพสต์ อัปโหลดและการส่งข้อมูลหรือวิธีอื่นเพื่อเผยแพร่ภาพลามกอนาจารหยาบคายลามกอนาจารหรือข้อมูลอื่นๆที่ไม่พึงประสงค์
• ใช้ความเกลียดชัง เชื้อชาติ สัญชาติ การโจมตีเพื่อส่วนตัวหรือในทางให้ร้าย ใส่ร้ายที่น่ารังเกียจ หัวเราะเยาะ ล้อเลียน ติดตามขู่ คุกคามและข่มขู่หรือทำร้ายใคร
• บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์อื่นมากกว่าที่จะโพสต์ข้อความซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการโฆษณาและการส่งเสริมการขายวัสดุ จดหมายลูกโซ่ MLM การเมือง แคมเปญอีเมลและสแปมหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะใช้ใดๆของวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
• การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นบ่งชี้ว่าคุณจะเป็นลูกจ้าง หรือตัวแทนของOASIS GAMES ( ถ้าคุณไม่ได้ ) หรือพยายามที่จะหลอกลวงผู้ใช้ โดยระบุว่าคุณเป็นตัวแทนOASIS GAMES ในทางใด ๆ
• อัปโหลดหรือส่ง ( หรือพยายามที่จะอัปโหลดหรือส่งไฟล์ที่มีไวรัส โทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา Cancelbots ไฟล์หรือข้อมูลเสียหาย หรือซอฟต์แวร์ที่คล้ายกันอื่น ๆหรือโปรแกรมใด ๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของบริการ หรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ
• ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในสัญญาการละเมิดสิทธิและสิทธิของแต่ละบุคคล สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆรวมทั้งการใช้บริการผ่าน อัพโหลด ส่ง เผยแพร่หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ข้อมูลการละเมิดด้านใดด้านหนึ่งของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรและความลับทางการค้าหรืออื่นๆ ( รวมถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิสาธารณะ )
• ในการยอมรับของบริษัทในการให้บริการหรือโดยการรับบริการหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบอร์ดโพสต์หรือส่งใดๆผู้เล่นในโลกแห่งความจริงของข้อมูลส่วนบุคคล
• พยายามที่จะได้รับรหัสผ่านของสมาชิกคนอื่นๆหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
• รบกวนหรือทำการใดๆก่อกวนคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยหรือคุณลักษณะที่จำกัดของ OASIS GAMES หรือบังคับใช้ ข้อจำกัด ในการใช้หรือการเข้าถึงบริการของ OASIS
• ทำการฟ้องร้องหรือกระทำแจ้งสิ่งเท็จการใดใดผ่านช่องทางของ OASIS GAMES
• พัฒนาหรือแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือแจ้งสมาชิกเกี่ยวกับการใช้ปลั๊กอินการละเมิดข้อตกลงใบอนุญาตซอฟต์แวร์แมโครโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมโกงอื่นๆ
• พัฒนาและแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งแจ้งให้สมาชิกอื่นๆซื้อสิ่งใดใดที่เกิดจากความผิดพลาด ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในเกมใดๆ
• การกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับหรือส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆรวมถึงแต่ไม่จํากัด การแฮ็กเกอร์ แคกหรือซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ในการขายหรือการโกงบริษัทหรือโจมตีแฮกการบริการ
• มีส่วนร่วมในการโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆที่ OASIS GAMES เห็นขัดแย้งกับจิตวิญญาณของ OASIS GAMES

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ:ข้อจํากัดความรับผิด

 OASIS GAMES ไม่มีความรับผิดชอบ:(a)การบริการจะตอบสนองความต้องการท้งหมด:(b)การบริการจะไม่ถูกรบกวนและตอบสนองได้ทันเวลา รวมถึงความปลอดภัยและข้อผิดพลาด

 รับบริการยินยอมและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดการการรับบริการ ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย พนักงาน ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และตัวแทนของOASIS GAMESไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาบริการของเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังบริการถือว่าไม่มีความรับผิดชอบหรือรับผิดชอบใด ๆ:
• เนื้อหามีความผิดพลาด ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง
• การเข้าถึงหรือการรับบริการจากบริษัทซึ่งนำพาความบาดเจ็บหรือการสูญเสียทรัพย์สิน
• ความปลอดภัยเมื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทหรือการจัดเก็บข้อมูลความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงิน
• การบริการของบริษทถูกรบกวนชะงักหรือหยุด
• ความร่วมมือใดๆผ่านทางบริการของบริษัทผู้ผลิตหรือให้บริการใดๆที่ส่งไวรัส โทรจันหรือโปรแกรมที่คล้ายกัน
• สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดหรือเนื้อหาความผิดพลาด จากการส่งอีเมลหรือการส่งต่อ หรือวิธีการอื่น ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์บริการ

 ภายใต้สถาณการณ์ต่อไปนี้คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมา คู่ค้าและเจ้าหน้าที่OASIS GAMES ทาง OASIS GAMES จะไม่รับผิดชอบต่อผู้รับบริการหรือต่อบุคคลที่สามๆไม่ว่าโดยทางพิเศษ โดยตรง โดยทางอ้อม หรือโดยบังเอิญ ค่าชดเชยพิเศษหรือความเสียหายใด ๆรวมถึงสูญเสียหรือข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการใช้บริการหรือวัสดุอื่น โดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น รวมถึงการเข้าใช้บริการเซิร์ฟเวอร์ของทางบริษัทและการใช้บริการพื้นฐานต่างๆ

 ผู้บริการยอมรับว่า OASIS จะไม่รับผิดต่อการหมิ่นประมาทที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย และที่เสี่ยงต่อความเสียหายหรือความเสียหาย รวมทั้งค่าธรรมเนียมของทนายความที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องทั้งหมดจากความประพฤติของบุคคลที่สาม OASIS GAMESจะไม่รับผิดชอบใดใดเกี่ยวกับเนื้อหาการหมิ่นประมาทหรือความร่วมมือจากคู่ค้าที่ใส่ร้ายป้ายสีและโจมตีหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งหมดความเสี่ยงเหล่านี้ทางผู้รับบริการจะรับผิดชอบเองทั้งหมด
• การใช้บริการและการเข้าถึงการบริการของบริษทั้งหมด
• ผู้บริการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ
• ผู้รับบริการละเมิดสิทธิสัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว
• ผู้รับบริการการละเมิดสิทธิของคู่ค้าหรือร้องเรียนให้เกิดความเสียหาย
• ผู้รับบริการโพสต์เนื้อหาใดใดผ่านทางบริษัทหรือผ่านทางบัญชีของบริษัทหรือเนื้อหาใดใดที่ใช้ร่วม

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกการให้บริการ

 หากมีการหยุดระงับหรือยกเลิกการให้บริการจากการปรับปรุงเซิร์ฟเวิอร์หรือการแก้ไขใดใด OASIS GAMES จะพยายามแจ้งผู้ใช้ให้ทราบล่าวงหน้า การละเมิดจริยธรรม สังคม กฎหมาย หรือข้อบังคับของ OASIS ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการทันที

 การละเมิดข้อตกลงหรือกฎของ OASIS ทาง OASIS จะใช้มาตรการ รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพื่อสร้างการแยกชั่วคราว แยก ระงับบัญชี บัญชี ยุติ หรือระงับ หรือจำกัดให้บริการกับผู้ใช้

 ยกเว้นกรณีดังกล่าวข้างต้น OASIS ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกทั้งหมดหรือบริการบางส่วนจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายใน 15 วัน หากเป็นการระงับหรือยกเลิกด้วนสาเหตุที่คาดไม่ถึง จะไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเช่นนี้ OASIS จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการระงับหรือยกเลิกให้บริการผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม

 ผู้รับบริการไม่ใช้บริการต่อเนื่อง 90 วัน บัญชีผู้ใช้ดังกล่าวจะระงับโดย OASIS GAMES

การใช้กฎหมายและศาล

 การเข้าถึงและเข้าใช้บริการของบริษัท ผู้บริการยอมรับและยินยอมในเงื่อนไขการให้บริการกับOASIS GAMESไม่ว่าจะเกิดจากกรณีผิดพลาดระหว่างประเภทของปัญหาใดๆที่อาจเกิดขึ้นจะถูกควบคุมโดยอำนาจของกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ไม่สนกับความขัดแย้งระหว่างกฏหมายและสถานที่ที่ผู้รับบริการอาศัยอยู่ ผู้ใช้บริการและ OASIS GAMES มีการเรียกร้องหรือข้อพิพาทระหว่างคุณและOASISที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือบางส่วน จากการใช้บริการจะต้องตัดสินจากเฉพาะศาลที่มีเขตอำนาจอยู่ใน เขตHaidian กรุง Peking สาธารณรัฐประชาชนจีนและคุณยินยอมที่จะสละสิทธิ์ทั้งหมด และป้องกันการขาดอำนาจส่วนบุคคลและด้วยความเคารพสถานที่และอำนาจในกรุงPeking สาธารณรัฐประชาชนจีนOASIS GAMES ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงการให้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตรวจสอบเงื่อนไขของข้อตกลงการให้บริการนี้เป็นระยะๆเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับบริการทั้งสิ้น การเข้าใช้บริการใดใดของทาง OASIS GAMES จะถือว่าผู้รับบริการยอมรับในเงื่อนไขหรือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ผู้รับบริการและOASIS GAMES หากเกิดกรณีพิพาทจะต้องยื่นฟ้องภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่เกิดข้อพิพาท ไม่เช่นนั้นถือว่าระงับข้อพิพาทอย่างถาวร