Godkännandevillkor

Tjänstevillkoren (nedan kallade "Villkoren") är ett juridiskt avtal mellan OASIS GAMES LIMITED (nedan kallat "OASIS GAMES" eller "Företaget") och dig själv. Om du använder eller får åtkomst till något OASIS GAMES-spel eller -applikation(nedan kallat tjänst), anses du ha läst och godkänt, förstått och accepterat villkoren. OASIS GAMES förbehåller sig rätten att när som helst modifiera eller ändra till villkoren utan att meddela dig. Om du inte samtycker, förstår och accepterar villkoren, använd inte företagets tjänster.

Det är ditt ansvar att regelbundet granska villkoren. Om du fortsätter att använda företagets tjänster efter modifiering eller ändring av villkoren, kommer du att anses samtycka, förstå och acceptera den modifierade eller ändrade klausulen. Om du inte samtycker, förstår och accepterar villkoren, ska du omedelbart sluta använda företagets tjänster och avbryta alla konton som använder företagets tjänster.

I händelse av brott mot villkoren ska OASIS GAMES ha rätt att varna dig om överträdelsen eller omedelbart säga upp eller stänga av något eller alla tjänstekonton som du har skapat för användning av företagets tjänster. Du samtycker härmed till att OASIS GAMES inte behöver meddela dig innan de avslutar eller stänger ditt konto, även om OASIS GAMES kommer att göra det.

Om du bryter mot bestämmelserna i villkoren har företaget rätt att när som helst vägra att betjäna dig. Du godkänner härmed att OASIS GAMES kan säga upp tjänsten eller ändra innehållet i tjänsten när som helst utan föregående meddelande och utan något ansvar.

Innan du använder företagets tjänster ska du ange att din ålder inte är under 13 år. Om din ålder är mellan 13 och 18 år försäkrar du att din vårdnadshavare har granskat och godkänt avtalet.

Immateriell egendom och ägande

  Allt material (inklusive men inte begränsat till design, text, grafik, bilder, filmer, information, applikationer, programvara, musik, ljud och andra filer, såväl som deras urvalsordning och arrangemang) som ingår i företagets tjänster är skyddade enligt lag och kan inte användas utan vårt tillstånd. Hela innehållet i företagets tjänster skyddas av relevanta upphovsrättsliga lagar och förordningar i Folkrepubliken Kina om immateriella rättigheter och liknande lagar i andra jurisdiktioner.

Du godkänner härmed att du inte ska ändra, kopiera, distribuera, rekonstruera, reproducera, återtrycka, ladda ner, plagiera, visa, släppa, överföra, sälja eller på annat sätt använda, helt eller delvis, någon information som är en del av företagets tjänster i vilken form som helst, eller på något sätt utan OASIS GAMES tidigare skriftliga tillstånd. Ovanstående innehåll ska inte gälla användarinnehåll relaterat till dig själv som lagligen publicerats av dig på webbplatsen. All annan användning av upphovsrättsskyddad information, inklusive utveckling och användning av derivat, kräver skriftligt tillstånd från OASIS GAMES. I händelse av brott mot villkoren kan reproduktion och distribution av information komma att leda till allvarliga civila eller straffrättsliga påföljder.

OASIS GAMES och/eller dess auktoriserade parter behåller äganderätten till alla rättigheter, intressen och förmåner, inklusive upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, av allt material som publiceras av OASIS GAMES i företagets tjänster. Du förbinder dig härmed att inte förvärva äganderätten av tjänsten genom att använda företagets tjänster, eller genom att få tillgång till information eller derivatverk som publicerats på tjänsten av OASIS GAMES.

OASIS GAMES ger dig en personlig, icke-exklusiv, icke överförbar, återkallelig och begränsad licens för att bläddra och använda företagets tjänster, men inte för något annat syfte. Din tillåtelse att använda företagets tjänster omfattas av villkoren.

Användarinnehåll

Du godkänner härmed att använda och är villig att använda den teknik och verktyg som tillhandahålls av OASIS GAMES för att publicera innehåll på företagets tjänster. Du förstår och samtycker till att utan föregående uttryckliga skriftliga tillstånd från OASIS GAMES, får du inte distribuera, sälja eller överföra företagets tjänstinnehåll och/eller applikationer på något sätt till något land, något socialt nätverk eller annat medium.

All data, text, grafik, bilder och deras urvalsordning och arrangemang (nedan kallat "användarinnehåll") som laddas upp till företagets tjänster kan användas av OASIS GAMES helt eller delvis för kommersiella, icke-kommersiella och marknadsförande syften utan begränsning. Du är ansvarig för filer som text, grafik och bilder som laddats upp, publicerats eller på annat sätt släppts av OASIS GAMES, och OASIS GAMES tar inget ansvar.

OASIS GAMES kan reglera användarens innehåll efter eget gottfinnande. OASIS GAMES garanterar inte riktigheten, kvaliteten och integriteten för något användarinnehåll som publiceras av användare via applikationer. Du accepterar härmed att OASIS GAMES inte kommer att ta något ansvar för något användarinnehåll under några omständigheter, inklusive men inte begränsat till fel i något användarinnehåll, eller någon förlust eller skada som uppstår till följd av användningen av användarinnehåll.

OASIS GAMES förbehåller sig rätten att ta bort och permanent radera allt användarinnehåll i företagets tjänster, oavsett om det meddelats eller inte.

Virtuell valuta/handelsvaror

OASIS GAMES kan debitera dig för vissa tjänster när de tillhandahålls. Företagets tjänster kan inkludera köp av valuta i virtuella spel (nedan kallat "virtuell valuta"), och du måste betala avgifter i reell valuta för att få virtuell valuta. Du har rätt att välja om du ska betala avgiften. Virtuell valuta kan användas för att köpa spelrekvisita, utrustning med mera i företagets tjänster, men kan inte användas för att lösa in reell valuta, varor eller andra föremål med monetärt värde från OASIS GAMES eller på något annat sätt.

Ditt köp av virtuell valuta eller virtuella varor är oåterkalleligt, inte utbytbart eller ej överförbart, förutom efter OASIS GAMES gottfinnande. Du får inte köpa, sälja eller byta bort virtuell valuta/handelsvara utanför kundhandelsplattformen som utsetts av OASIS GAMES. Om du gör det kommer villkoren att brytas och ditt konto hos företaget avslutas och/eller företaget vidtar rättsliga åtgärder.

OASIS GAMES förbehåller sig ensamrätten att ändra, hantera, kontrollera och/eller eliminera den virtuella valutan/handelsvarans värde, och kategorin virtuell rekvisita. Priser och tillgång till virtuella spelprodukter kan ändras utan föregående meddelande. Förvara ditt användarnamn, lösenord, laddningsregister och annan viktig personlig information som används i företagets tjänster säkert, och se till att företagets tjänster används i en säker driftmiljö för att undvika negativa effekter som kontoförlust och förlust av virtuell egendom.

Regler för användning/uppförande

OASIS GAMES kan komma att tillhandahålla kommunikationskanaler i tjänsterna, till exempel forum, community eller chattrum (nedan kallade "kommunikationskanaler") för att underlätta kommunikation mellan dig och andra användare. Det specifika innehållet i kommunikationskanalen tillhandahålls av OASIS GAMES beroende på den faktiska situationen. OASIS GAMES förbehåller sig rätten att när som helst ändra, avbryta eller avsluta vissa, eller alla dessa tjänster. OASIS GAMES har ingen skyldighet att övervaka kommunikationskanalen, men har rätt att övervaka informationen som publiceras på kommunikationskanalen och förbehåller sig ensamrätten att granska och ta bort den när som helst av vilken orsak som helst, och har ingen skyldighet att meddela användaren. OASIS GMAES kan när som helst avsluta eller avbryta din åtkomst till kommunikationskanaler enligt forumregler, community-regler med mera, utan att meddela dig. Du erkänner härmed att chattinnehållet, publicerat innehåll eller publicerat material från användare på kommunikationskanalerna inte har godkänts av OASIS GAMES och inte kontrolleras av OASIS GAMES. Detta kommunikationsinnehåll ska inte anses ha granskats eller godkänts av OASIS GAMES. OASIS GAMES kommer under inga omständigheter att vara ansvarig för något beteende i kommunikationskanalen.

Du samtycker härmed till att allt ditt kommunikationsinnehåll i kommunikationskanalen är öppet, så att din användning av kommunikationskanalen inte faller inom ramen för personlig integritet. OASIS GAMES tar inget ansvar för informationen du delar i kommunikationskanalen och andra användares beteende.
Du samtycker härmed till att använda företagets tjänster lagligt och att följa användarreglerna. För att ge detaljerad information om ovanstående bestämmelser, samtycker du till att inte använda företagets tjänster för följande ändamål:
● Posta, ladda upp, överföra eller på annat sätt förmedla pornografiskt, obscent, vulgärt, slipprigt eller annan stötande information.
● Förtala, smäda, håna, reta, förfölja, hota, trakassera, skrämma eller behandla någon person illa på ett hatfullt, rasistiskt, etniskt eller kränkande, varken på ett personligt eller kränkande sätt
● Posta meddelanden för något annat syfte än personlig kommunikation, inklusive men inte begränsat till reklam, marknadsföringsinformation, kedjebrev, pyramidscheman, politiska kampanjer, gruppmejl och skräppost, eller använda företagets produkter för något kommersiellt syfte
● Utge dig för att vara någon annan, antyda att du är anställd hos eller representant för OASIS GAMES (om du inte är det), eller försöka att vilseleda användare på något sätt som indikerar att du representerar OASIS GAMES
● Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) filer eller data som innehåller virus, trojaner, maskar, tidsbomber och cancel-bot filer såväl som skadade filer, eller annat liknande program eller program. Ovanstående filer kan skada driften av företagets tjänster eller andra användares datorer
● Kränka någon parts avtalsrättigheter, individuella rättigheter, immateriella rättigheter, eller andra rättigheter, inklusive intrång i någon parts upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt, affärshemlig rättighet, eller andra rättigheter (inklusive rätten till integritet eller avslöjande) genom att använda, ladda upp, överföra, distribuera eller på annat sätt tillhandahålla information via tjänster.
● Publicera eller sprida verkliga personuppgifter om användare i företagets tjänst eller genom tjänsten eller andra relevanta anslagstavlor
● Försöka få tag på andra medlemmars lösenord eller annan privat information
● Störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i företagets tjänster och inskränka eller begränsa användningen eller åtkomsten av någon funktion av en produkt i tjänsterna
● Skicka falska rapporter till OASIS GAMES genom att använda supportkanaler eller klagomålsverktyg på fel sätt
● Utveckla, distribuera eller informera andra medlemmar om plugin-program, stor programvara, eller andra fuskprogram eller applikationer som bryter mot tillämpliga godkända avtal
● Utveckla, distribuera eller informera andra medlemmar om eventuella fel i spel, fel eller defekter relaterade till oberättigad berikning
● Bryta mot gällande lagar eller förordningar, eller främja eller uppmuntra till olaglig verksamhet, inklusive men inte begränsat till avkodning eller försäljning av piratkopierad programvara, eller fusk eller hacking av företagets tjänster
● Bedriva bedrägeri eller annan aktivitet i företagets tjänster som OASIS GAMES anser vara i strid med företagets anda

Ansvarsfriskrivning; Ansvarsbegränsning

OASIS GAMES ger inte följande löften: (a) tjänsten kommer att uppfylla dina krav fullt ut; (b) tjänsten kommer alltid att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
Du samtycker härmed till att använda företagets tjänster på egen risk. I den maximala utsträckning som tillåts enligt lag avvisar OASIS GAMES, dess personal, styrelseledamöter, anställda och ombud alla uttryckliga eller underförstådda garantier angående webbplatsen och din användning av webbplatsen, inklusive äganderätt, marknadsföring, icke-intrång, noggrannhet, myndighet, integritet, praktiskhet, aktualitet och underförstådda garantier som är lämpliga för ett visst syfte. OASIS GAMES garanterar inte riktigheten eller integriteten i företagets tjänsteinnehåll och innehåll på någon webbplats som är kopplad till tjänsten, och OASIS GAMES påtar sig heller inte något ansvar eller skyldighet under följande omständigheter:

● Eventuella fel, misstag eller bristande noggrannhet i innehållet
● Personskada eller förlust av egendom av någon art som härrör från tillgång till och användning av företagets tjänster
● All obehörig åtkomst eller användning av företagets säkerhetsservrar och/eller all personlig och/eller ekonomisk information som lagras på sådana servrar
● Avbrott eller stopp i överföring av företagets tjänster
● Alla virus, trojaner eller liknande program som överförs av någon partner via eller till företagets tjänst
● Publicering av eventuella fel eller underlåtenheter med avseende på innehållet och eventuella förluster eller skador som uppstår genom e-postsändning, överföring eller andra medel genom tjänsten

I vilket fall som helst ska OASIS GAMES, dess styrelseledamöter, anställda, agenter, entreprenörer, partners och anställda inte hållas ansvariga för någon speciell, direkt, indirekt, tillfällig, särskild, bestraffande eller följdskada för dig eller någon tredje part, inklusive förlust av vinst eller information på grund av din användning av företagets tjänster, eller annan information baserad på tjänster, åtkomst eller nedladdning via tjänsterna, oavsett om förlusten är baserad på garanti, kontrakt, intrång eller någon annan juridisk teori, och om OASIS GAMES ger någon antydan om möjligheten till sådan förlust. Ovanstående ansvarsbegränsning ska tillämpas i den maximala utsträckning som tillåts enligt lagen i tillämplig jurisdiktion. Du godkänner härmed uttryckligen att OASIS GAMES inte tar något ansvar för det innehåll som du skickar in, eller för förtal, angrepp eller olaglig handling mot partner. Risken för skada eller förlust på grund av ovanstående skäl ska endast bäras av användaren.

Du accepterar härmed att ersätta OASIS GAMES, var och en av dess styrelseledamöter, personal, agenter, entreprenörer, partners och anställda, eller att ersätta sådana personer för eventuella förluster, ansvar, fordringar, krav, skadestånd, kostnader och utgifter (inklusive rimlig rådgivningsavgift) som uppstår av eller är relaterade till följande orsaker:
● Din användning av och åtkomst till företagets tjänst
● Användarens överträdelse av denna klausul
● Din kränkning av någon partners rättigheter, inklusive men inte begränsat till någon upphovsrätt, äganderätt eller integritetsrätt
● Krav på skador orsakade av det innehåll som du skickat till partnern
● Publicering eller delning av något innehåll av dig i eller genom företagets tjänst

Ändring, avstängning och uppsägning av tjänster

OASIS GAMES kommer så långt som möjligt att informera användare i förväg om nätverkstjänster måste avbrytas på grund av systemunderhåll eller uppgraderingskrav. Om användaren publicerar olaglig information eller gör någon handling som strider mot den allmänna ordningen eller andra handlingar som bryter mot lagar och förordningar, har OASIS GAMES rätt att omedelbart avbryta de nätverkstjänster som tillhandahålls denna användare.
Om användaren när han utnyttjar företagets tjänster, deltar i några förbudsmässiga eller restriktiva åtgärder som uttryckligen föreskrivs i denna klausul eller uttryckligen meddelats i förväg av OASIS GAMES, har OASIS GAMES rätt att säga upp, eller begränsa dess tillhandahållande av tjänster som gjorts till användaren, inklusive men inte begränsat till att vidta åtgärder som tillfällig isolering, permanent isolering, stängning av användarkonto, radering av användarfiler med mera.
Förutom de situationer som uttrycks i denna klausul förbehåller sig OASIS GAMES under tiden rätten att stänga av eller avbryta delar av eller alla tjänster utan förvarning till användaren. Och OASIS GAMES kommer inte att vara ansvarig gentemot användaren eller några partners för några förluster på grund av vår avstängning eller avslutning av tjänster.
Om användaren misslyckas med att använda någon av tjänsterna som tillhandahålls av OASIS GAMES under flera dagar i följd, har OASIS GAMES rätt att avsluta tillhandahållandet av tjänster till denna användare 24 timmar efter den angivna tid som är relaterad till en sådan tjänst.

Gällande lagar och jurisdiktion

Med tanke på att du som användare kommer att få tillgång till, eller använda företagets tjänster, samtycker du härmed till användarvillkoren och accepterar att alla typer av tvister som kan uppstå mellan dig och OASIS GAMES kommer att regleras av lagarna i Folkrepubliken Kina, men exklusive konfliktregler i tillämplig lag, och oavsett var du befinner dig. Hela eller delar av anspråk eller tvister mellan dig och OASIS GAMES som uppstår genom din användning av företagets tjänster kommer att avgöras av en domstol som är belägen i Haidian District, Beijing kommun, Kina och har exklusiv jurisdiktion. Du ska härmed godkänna att Beijings kommun, Folkrepubliken Kina ska vara jurisdiktionsplatsen och utöva jurisdiktion, och ge upp alla försvarsgrunder, till exempel brist på nationell jurisdiktion eller doktrin för ”Forum non conveniens”, med mera.

OASIS GAMES förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren utan att först meddela dig. Och det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om några ändringar har gjorts i sådana villkor. Det anses att du samtycker till och accepterar ändringen av dessa villkor så länge som du fortsätter att använda de tjänster som tillhandahålls av OASIS GAMES efter att det har gjorts ändringar av sådana villkor.
Du och OASIS GAMES samtycker båda härmed till att varje anledning till handling som uppstår till följd av eller i samband med företagets tjänster måste föras inom två år efter det att en sådan anledning uppstår. Annars kommer en sådan talan aldrig att accepteras.