Όροι αποδοχής

Οι Όροι παροχής υπηρεσιών (εφεξής καλούμενοι ως "οι Όροι") αποτελούν μια νόμιμη συμφωνία μεταξύ της OASIS GAMES LIMITED (εφεξής καλούμενη ως "OASIS GAMES" ή "η Εταιρεία") και εσάς.Αν χρησιμοποιήσετε ή αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε παιχνίδι ή οποιεσδήποτε εφαρμογές (εφεξής καλούμενη ως "υπηρεσίες ") της OASIS GAMES, θα θεωρηθεί ότι έχετε διαβάσει, συμφωνήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους Όρους.Η OASIS GAMES διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους Όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς να σας ειδοποιήσει.Αν δεν συμφωνείτε, δεν κατανοείτε και δεν αποδέχεστε τους Όρους παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Εταιρείας.

Είναι υποχρέωσή σας να αναθεωρείτε τακτικά τους Όρους.Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Εταιρείας μετά την αλλαγή ή την τροποποίηση των Όρων, θα θεωρηθεί ότι συμφωνείτε, κατανοείτε και αποδέχεστε την αλλαγμένη ή τροποποιημένη ρήτρα.Αν δεν συμφωνείτε, δεν κατανοείτε και δεν αποδέχεστε τους Όρους παρακαλούμε σταματήστε αμέσως τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας και ακυρώστε τυχόν λογαριασμούς που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Εταιρείας.

Σε περίπτωση τυχόν παράβασης των Όρων, η OASIS GAMES θα έχει το δικαίωμα να σας προειδοποιήσει για την εν λόγω παράβαση, να τερματίσει ή να αναστείλει οποιονδήποτε ή όλους τους λογαριασμούς υπηρεσιών που έχετε δημιουργήσει για να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Εταιρείας.Δια του παρόντος συμφωνείτε ότι η OASIS GAMES δεν χρειάζεται να σας ειδοποιήσει πριν τερματίσει ή αναστείλει τον λογαριασμό σας, παρόλο που η OASIS GAMES θα το κάνει ούτως ή άλλως.

Αν παραβιάσετε τις διατάξεις των Όρων, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να σας παρέχει υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή.Δια του παρόντος συμφωνείτε ότι η OASIS GAMES μπορεί να τερματίσει την παροχή υπηρεσιών ή να αλλάξει το περιεχόμενο των υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη.

Πριν τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας, θα πρέπει να δηλώσετε ότι η ηλικία σας δεν είναι κάτω των 13 ετών.Αν η ηλικία σας είναι μεταξύ 13 και 18 ετών, θα πρέπει να δηλώσετε ότι ο νόμιμος κηδεμόνας σας έχει αναθεωρήσει και έχει συμφωνήσει με τους Όρους.

Πνευματική ιδιοκτησία/Κυριότητα

Όλα τα υλικά (περιλαμβάνων μεταξύ άλλων του σχεδίου, του κειμένου, των γραφικών, των εικόνων, των ταινιών, των πληροφοριών, των εφαρμογών, του λογισμικού, της μουσικής, του ήχου και άλλων αρχείων, όπως επίσης και της σειράς επιλογής τους και ρύθμισής τους) τα οποία αποτελούν μέρος των υπηρεσιών της Εταιρείας προστατεύονται από το νόμο και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την εξουσιοδότησή μας.Όλα τα περιεχόμενα των υπηρεσιών της Εταιρείας προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα των σχετικών νόμων και κανονισμών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και παρόμοιων νόμων άλλων δικαιοδοσιών.

Δια του παρόντος συμφωνείτε ότι δεν θα αλλάξετε, αντιγράψετε, διανέμετε, ανασκευάσετε, αναπαράγετε, αναεκτυπώσετε, μεταφορτώσετε, διαπράξετε λογοκλοπή, παρουσιάσετε, κυκλοφορήσετε, μεταδώσετε, πωλήσετε ή άλλως χρησιμοποιήσετε, ολικώς ή μερικώς, τυχόν πληροφορίες που αποτελούν μέρος των υπηρεσιών της Εταιρείας με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προγενέστερη ρητή γραπτή άδεια της OASIS GAMES. Τα ως άνω περιεχόμενα δεν θα ισχύουν για περιεχόμενα χρήστη που αφορούν εσάς και τα οποία έχουν δημοσιευθεί νόμιμα από εσάς τους ίδιους στην ιστοσελίδα.Κάθε άλλο είδος δεδομένων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της χρήσης τυχόν παράγωγων απαιτούν την προγενέστερη γραπτή άδεια της OASIS GAMES.Σε περίπτωση παράβασης των Όρων, η αναπαραγωγή και διανομή πληροφοριών ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές αστικές ή ποινικές κυρώσεις.

Η OASIS GAMES ή/και τα εξουσιοδοτημένη μέρη της διατηρούν την κυριότητα όλων των δικαιωμάτων, συμφερόντων και οφελών, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όλων των υλικών που δημοσιεύονται από την OASIS GAMES στις υπηρεσίες της Εταιρείας.Δια του παρόντος δεσμεύεστε να μην αποκτήσετε την κυριότητα των υπηρεσιών με τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας ή με την πρόσβασή σας σε τυχόν πληροφορίες ή παράγωγες εργασίες που δημοσιεύονται στις υπηρεσίες από την OASIS GAMES.

Η OASIS GAMES σας χορηγεί μια προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μετακλητή και περιορισμένου εύρους άδεια για περιήγηση και χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας αλλά όχι για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.Η άδεια που σας παρέχετε για να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Εταιρείας υπόκειται στους Όρους.

Περιεχόμενα χρήστη

Δια του παρόντος συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε και είστε διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσετε τις τεχνολογίες και τα εργαλεία που παρέχει η OASIS GAMES για να δημοσιεύετε περιεχόμενο στις υπηρεσίες της Εταιρείας.Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι χωρίς την προγενέστερη, ρητή γραπτή άδεια της OASIS GAMES δεν μπορείτε να διανέμετε, να πωλήσετε ή να μεταφέρετε το περιεχόμενο υπηρεσιών της Εταιρείας ή / και τις εφαρμογές της με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε χώρα, οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο ή άλλο μέσο.

Τυχόν δεδομένα, κείμενα, γραφικά, εικόνες και η σειρά επιλογής και ρύθμισής τους (εφεξής συλλογικά καλούμενα ως "περιεχόμενα χρήστη") που αναφορτώνονται στις υπηρεσίες της Εταιρείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την OASIS GAMES, πλήρως ή μερικώς, για εμπορικούς, μη εμπορικούς και προωθητικούς σκοπούς χωρίς περιορισμούς.Θα φέρετε την ευθύνη για τέτοιου είδους αρχεία όπως κείμενα, γραφικά και εικόνες που αναφορτώνονται, δημοσιεύονται ή άλλως κυκλοφορούν από την OASIS GAMES, ενώ η OASIS GAMES δεν θα φέρει καμία ευθύνη.

Η OASIS GAMES μπορεί να ρυθμίσει τα περιεχόμενα χρήστη κατά την κρίση της. Η OASIS GAMES δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ποιότητα και την ακεραιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου χρήστη που δημοσιεύεται από χρήστες μέσω εφαρμογών.Δια του παρόντος συμφωνείτε ότι η OASIS GAMES δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη υπό οποιαδήποτε συνθήκη, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των σφαλμάτων σε τυχόν περιεχόμενο χρήστη ή ζημία ή απώλεια που προκύπτει από τη χρήστη του περιεχομένου χρήστη.

Η OASIS GAMES διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει και να διαγράψει μόνιμα οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη στις υπηρεσίες της Εταιρείας, με ή χωρίς ειδοποίηση.

Εικονικά νομίσματα/εμπορεύματα

Η OASIS GAMES ενδέχεται να σας χρεώσει για ορισμένες υπηρεσίες κατά την παροχή τους.Οι υπηρεσίες της Εταιρείας ενδέχεται να περιλαμβάνουν την αγορά νομισμάτων σε εικονικά παιχνίδια (εφεξής καλούμενα ως "εικονικά νομίσματα") και θα χρειαστεί να πληρώσετε τέλη σε πραγματική νομισματική μονάδα για να αποκτήσετε εικονικά νομίσματα.Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε αν θα πληρώσετε το τέλος ή όχι.Τα εικονικά νομίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά σκηνικών αντικειμένων για παιχνίδια, εξοπλισμό, κτλ. στις υπηρεσίες της Εταιρείας αλλά δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να εξαργυρώσετε πραγματική νομισματική μονάδα, εμπορεύματα ή οποιαδήποτε άλλα είδη νομισματικής αξίας από την OASIS GAMES ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Η αγορά εικονικών νομισμάτων/εμπορευμάτων είναι αμετάκλητη, αναντικατάστατη ή μη μεταφερόμενη, εκτός και αν κρίνει διαφορετικά η OASIS GAMES.Δεν επιτρέπεται να αγοράσετε, να πωλήσετε ή να ανταλλάξετε εικονικά νομίσματα/εμπορεύματα εκτός της πλατφόρμας συναλλαγών πελάτη που έχει ορίσει η OASIS GAMES. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Όροι θα παραβιαστούν και ο λογαριασμός σας στην Εταιρεία θα τερματιστεί ή / και η Εταιρεία θα αναλάβει νομική δράση.

Η OASIS GAMES διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα αλλαγής, διαχείρισης, ελέγχου ή/και διαγραφής του εικονικού νομίσματος/της αξίας εμπορεύματος και της κατηγορίας των εικονικών σκηνικών αντικειμένων.Οι τιμές και οι προμήθειες των προϊόντων εικονικών παιχνιδιών υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση.Παρακαλούμε να διατηρείτε σωστά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, το αρχείο επαναφόρτισης και άλλες σημαντικές προσωπικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες της Εταιρείας και να διασφαλίζετε ότι οι υπηρεσίες της Εταιρείας χρησιμοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον λειτουργίας για να αποφύγετε ανεπιθύμητα αποτελέσματα όπως απώλεια λογαριασμού και απώλεια εικονικής περιουσίας.

Κανόνες χρήσης/Συμπεριφορά

Η OASIS GAMES ενδέχεται να παρέχει κανάλια επικοινωνίας στις υπηρεσίες, όπως φόρου, κοινότητες ή χώρους συνομιλίας (εφεξής καλούμενα ως "κανάλια επικοινωνίας") για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ εσάς και άλλων χρηστών.Το ειδικό περιεχόμενο του καναλιού επικοινωνίας παρέχεται από την OASIS GAMES σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση. Η OASIS GAMES διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, διακοπής ή τερματισμού ορισμένων ή όλων αυτών των υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή.Η OASIS GAMES δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί το κανάλι επικοινωνίας αλλά έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στο κανάλι επικοινωνίας και διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να τις αναθεωρεί και να τις αφαιρεί ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο και δεν φέρει καμία υποχρέωση να ειδοποιεί τον χρήστη.Η OASIS GAMES μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει την πρόσβασή σας στα κανάλια επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τους κανόνες του φόρουμ, τους κανόνες της κοινότητας, κτλ. χωρίς να σας ειδοποιήσει.Δια του παρόντος αναγνωρίζετε ότι το περιεχόμενο συνομιλίας, το δημοσιευμένο περιεχόμενο ή τα δημοσιευμένα υλικά χρηστών στα κανάλια επικοινωνίας δεν έχουν εγκριθεί από την OASIS GAMES και δεν ελέγχονται από την OASIS GAMES. Αυτά τα περιεχόμενα επικοινωνίας δεν θα θεωρείται ότι έχουν αναθεωρηθεί ή εγκριθεί από την OASIS GAMES.Η OASIS GAMES δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε συμπεριφορά στο κανάλι επικοινωνίας υπό καμία συνθήκη.

Δια του παρόντος συμφωνείτε ότι όλα τα περιεχόμενα επικοινωνίας σας στο κανάλι επικοινωνίας είναι ανοιχτά, έτσι ώστε η χρήση του καναλιού επικοινωνίας από εσάς να μην εμπίπτει στο πεδίο του προσωπικού απορρήτου.Η OASIS GAMES δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που κοινοποιείτε στο κανάλι επικοινωνίας και για την συμπεριφορά άλλων χρηστών.

Δια του παρόντος συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε νόμιμα τις υπηρεσίες της Εταιρείες και συμμορφώνεστε με τους κανόνες χρήσης.Για την ανάλυση των ως άνω διατάξεων, συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Εταιρείας για τους ακόλουθους σκοπούς:


● Για δημοσίευση, αναφόρτωση, μετάδοση ή άλλως διάδοση πορνογραφικών, άσεμνων, χυδαίων, ανόητων ή άλλων απαράδεκτων πληροφοριών.
● Για συκοφαντία, δυσφήμιση, κοροϊδία, πείραγμα, καταδίωξη, απειλή, παρενόχληση, εκφοβισμό ή κακοποίηση οποιουδήποτε ατόμου με μισητό, φυλετικό, εθνικό ή προσβλητικό τρόπο, είτε προσωπικά είτε απαράδεκτα
● Για δημοσίευση μηνυμάτων για οποιονδήποτε σκοπό πέραν των προσωπικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων για διαφήμιση, προώθηση πληροφοριών, αλυσιδωτές επιστολές, πολιτικές καμπάνιες, ομαδική αλληλογραφία και ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή για χρήση των προϊόντων της Εταιρείας για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό
● Για να υποδυθείτε κάποιον άλλον, συστήνοντας τον εαυτό σας ως υπάλληλο ή εκπρόσωπο της OASIS GAMES (ενώ δεν είστε), ή να προσπαθήσετε να παραπλανήσετε χρήστες με οποιονδήποτε τρόπο που υποδεικνύει ότι εκπροσωπείτε την OASIS GAMES
● Για αναφόρτωση ή μετάδοση (ή προσπάθεια αναφόρτωσης ή μετάδοσης) των αρχείων ή δεδομένων που περιέχουν ιούς, Δούρειους ίππους, σκουλίκια, βόμβες χρονισμού και ακυρομπότ όπως επίσης και τα κατεστραμμένα ή τυχόν άλλο παρόμοιο λογισμικό ή πρόγραμμα.Τα ως άνω αρχεία ενδέχεται να καταστρέψουν τη λειτουργία των υπηρεσιών της Εταιρείας ή των υπολογιστών άλλων χρηστών
● Για παραβίαση τυχόν συμβατικών δικαιωμάτων μερών, ατομικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της καταπάτησης τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων μερών, δικαιωμάτων εμπορικού σήματος, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων εμπορικών μυστικών ή άλλων δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος απορρήτου ή αποκάλυψης) χρησιμοποιώντας, αναφορτώνοντας, μεταδίδοντας, διανέμοντας ή άλλως παρέχοντας τυχόν πληροφοριών μέσω υπηρεσιών.
● Για δημοσίευση ή διάδοση οποιασδήποτε πραγματικής προσωπικής πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες στην υπηρεσία της Εταιρείας ή μέσω της υπηρεσίας ή με άλλους σχετικούς πίνακες ανακοινώσεων
● Για να προσπαθήσετε να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης ή άλλες προσωπικές πληροφορίες άλλων μελών
● Για παρέμβαση ή παράκαμψη των λειτουργιών προστασίας των υπηρεσιών της Εταιρείας και για περιορισμό ή οριοθέτηση της χρήσης ή της πρόσβασης σε οποιαδήποτε λειτουργία κάποιου προϊόντος στις υπηρεσίες
● Για εσφαλμένη αναφορά στην OASIS GAMES χρησιμοποιώντας με ακατάλληλο τρόπο κανάλια υποστήριξης ή εργαλεία παραπόνων
● Για ανάπτυξη, διανομή ή δημόσια πληροφόρηση άλλων μελών πρόσθετων προγραμμάτων λογισμικού, μεγάλων προγραμμάτων λογισμικού ή άλλων προγραμμάτων εξαπάτησης λογισμικού ή εφαρμογών που παραβιάζουν τις ισχύουσες εξουσιοδοτημένες συμφωνίες
● Για ανάπτυξη, διανομή ή δημόσια πληροφόρηση άλλων μελών για τυχόν σφάλματα, βλάβες ή ελαττώματα παιχνιδιών που συνδέονται με έναν αδικαιολόγητο εμπλουτισμό
● Για παραβίαση τυχόν ισχυόντων νόμων ή κανονισμών ή για προώθηση ή ενθάρρυνση τυχόν παράνομων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων για αποκωδικοποίηση ή πώληση του πειρατικού λογισμικού ή εξαπάτηση ή παραβίαση των υπηρεσιών της Εταιρείας
● Για συμμετοχή σε απάτη ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που η OASIS GAMES θεωρεί ότι είναι αντίθετη με το εταιρικό της πνεύμα σχετικά με τις υπηρεσίες της Εταιρείας

Αποποίηση ευθυνών· Περιορισμός υποχρεώσεων

Η OASIS GAMES δεν υπόσχεται τα ακόλουθα: (α) η υπηρεσία θα πληροί πλήρως τις απαιτήσεις σας· (β) η υπηρεσία θα είναι πάντα αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής και άνευ σφαλμάτων.

Δια του παρόντος συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Εταιρείας με δική σας ευθύνη.Στο μέγιστο όριο που επιτρέπει ο νόμος, η OASIS GAMES, το προσωπικό, οι διευθυντές και οι εκπρόσωποί της αρνούνται κάθε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με την ιστοσελίδα και τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της κυριότητας, εμπορευσιμότητας, μη παράβασης, ακρίβειας, αρχής, ακεραιότητας, πρακτικότητας, επικαιρότητας και σιωπηρών εγγυήσεων που είναι κατάλληλες για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό.Η OASIS GAMES δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την ακεραιότητα του περιεχομένου υπηρεσιών της Εταιρείας και του περιεχομένου σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με την υπηρεσία και η OASIS GAMES δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση υπό τις ακόλουθες συνθήκες:


● Για οποιοδήποτε σφάλμα, βλάβη ή ανακρίβεια στο περιεχόμενο
● Για προσωπικό τραυματισμό ή απώλεια περιουσίας κάθε φύσεως που προκύπτει από την πρόσβαση σε ή τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας
● Για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ή χρήση των διακομιστών προστασίας της Εταιρείας ή/και οποιωνδήποτε ή όλων των προσωπικών ή/και οικονομικών πληροφοριών που αποθηκεύονται σε τέτοιους διακομιστές
● Για παρέμβαση ή διακοπή των υπηρεσιών της Εταιρείας εντός και εκτός μετάδοσης
● Για τυχόν ιούς, Δούρειους ίππους ή παρόμοιο πρόγραμμα που μεταδίδεται από κάποιον συνεργάτη μέσω ή προς τις υπηρεσίες της Εταιρείας
● Για τη δημοσίευση τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων σχετικά με το περιεχόμενο και την τυχόν απώλεια ή ζημιά που αποκτάται μέσω της αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μέσω μετάδοσης ή άλλων μέσω μέσω της υπηρεσίας

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η OASIS GAMES, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι εκπρόσωποι, οι εργολάβοι και οι συνεργάτες δεν θα είναι υποχρεωμένοι για τυχόν εδικές, άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συγκεκριμένες, ποινικές ή επακόλουθες απώλειες προς εσάς ή σε άλλο τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απωλειών κέρδους ή πληροφοριών λόγω της χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρείας από εσάς ή άλλων πληροφοριών με βάση τις υπηρεσίες στις οποίες έχει αποκτηθεί πρόσβαση ή έχουν μεταφορτωθεί μέσω των υπηρεσιών, είτε η απώλεια βασίζεται σε εγγύηση, συμβόλαιο, παράβαση ή άλλη νόμιμη θεωρία είτε η OASIS GAMES δίνει οποιαδήποτε υπόδειξη για την πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας.Ο ως άνω περιορισμός υποχρέωσης θα ισχύει στο μέγιστο όριο που επιτρέπει ο νόμος της ισχύουσας δικαιοδοσίας.Δια του παρόντος αναγνωρίζετε ρητά ότι η OASIS GAMES δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που υποβάλλεται από εσάς ή για οποιαδήποτε δυσφήμιση, επίθεση ή παράνομη πράξη εναντίον του συνεργάτη. Ο κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας για τους ως άνω λόγους θα είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Δια του παρόντος συμφωνείτε να αποζημιώσετε την OASIS GAMES, τους διευθυντές, το προσωπικό, τους εκπροσώπους, τους εργολάβους, τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους της ή να αποζημιώσετε τέτοια άτομα για οποιαδήποτε απώλεια, υποχρέωση, αξίωση, απαιτήσεις, αποζημίωση, έξοδα και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένης της λογικής αμοιβής συμβούλου) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις ακόλουθες ρήτρες:
● Η χρήση και η πρόσβαση από εσάς στις υπηρεσίες της Εταιρείας
● Παραβίαση της παρούσας ρήτρας από τον χρήστη
● Η καταπάτηση τυχόν δικαιωμάτων συνεργάτη από εσάς, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων περιουσίας ή δικαιωμάτων απορρήτου
● Αξίωση για ζημιές που οφείλονται στο περιεχόμενο που έχετε υποβάλει εσείς προς τον συνεργάτη
● Δημοσίευση ή κοινοποίηση τυχόν περιεχομένου από εσάς στην ή μέσω της υπηρεσίας της Εταιρείας

Αλλαγή, ανακοπή και τερματισμός υπηρεσιών

Η OASIS GAMES θα ειδοποιήσει εκ των προτέρων τους χρήστες όσο πιο μακριά γίνεται αν οι υπηρεσίες δικτύου πρέπει να ανακοπούν λόγω συντήρησης του συστήματος ή λόγω απαιτήσεων αναβάθμισης.Αν ο χρήστης δημοσιεύει τυχόν παράνομες πληροφορίες ή δεσμεύεται με τυχόν ενέργειες που είναι αντίθετες με τη δημόσια τάξη ή άλλες ενέργειες που παραβιάζουν τους νόμους και κανονισμούς, τότε η OASIS GAMES έχει το δικαίωμα να τερματίσει αμέσως τις υπηρεσίες δικτύου που παρέχει στον παρόντα χρήστη.

Αν ο χρήστης δεσμεύεται με τυχόν απαγορευμένες ή περιορισμένες ενέργειες που ορίζονται ρητά στην παρούσα ρήτρα ή έχει ειδοποιηθεί εκ των προτέρων από την OASIS GAMES όταν απολάμβανε τις υπηρεσίες της Εταιρείας, τότε η OASIS GAMES έχει το δικαίωμα να τερματίσει ή να περιορίσει τις διατάξεις των υπηρεσιών της που έχουν δημιουργηθεί για τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της λήψης μέτρων ως προσωρινή απομόνωση, μόνιμη απομόνωση, κλείσιμο λογαριασμού του χρήστη, διαγραφή αρχείων του χρήστη, κτλ.

Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Ρήτρα, η OASIS GAMES διατηρεί παράλληλα τα δικαιώματα ανακοπής ή τερματισμού μέρους ή όλων των υπηρεσιών χωρίς την προγενέστερη ειδοποίηση του χρήστη. Και η OASIS GAMES δεν θα είναι υπεύθυνη για τον χρήστη ή άλλους συνεργάτες για τυχόν απώλειες που οφείλονται στην ανακοπή ή στον τερματισμό των υπηρεσιών μας.

Αν ο χρήστης αποτύχει να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο υπηρεσιών που παρέχει η OASIS GAMES σε αρκετές συνεχείς ημέρες, τότε η OASIS GAMES θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη διάταξη των υπηρεσιών προς αυτό τον χρήστη 24 ώρες μετά τον προκαθορισμένο χρόνο που σχετίζεται με τέτοιο στοιχείο υπηρεσιών.

Ισχύοντες νόμοι και δικαιοδοσία

Δεδομένου ότι ως χρήστης θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ή θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Εταιρείας, δια του παρόντος συμφωνείτε με τους Όρους παροχής υπηρεσιών και αποδέχεστε ότι οποιοδήποτε είδος διαμάχης που ενδέχεται να προκύψει μεταξύ εσάς και της OASIS GAMES θα διέπεται από τους νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας αλλά αποκλειστικά από τους κανόνες διαμάχης του ισχύοντος νόμου και ανεξάρτητα από την τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε.Όλες ή μέρος των αξιώσεων ή των διαμαχών μεταξύ εσάς και της OASIS GAMES που οφείλονται στη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας από εσάς θα διευθετούνται από ένα δικαστήριο που βρίσκεται στην περιοχή Χαϊντιάν, στον Δήμο του Πεκίνο, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία. Δια του παρόντος συμφωνείτε ότι ο Δήμος του Πεκίνο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας θα είναι ο τόπος δικαιοδοσίας και άσκησης δικαιοδοσίας και εγκαταλείπετε όλους τους λόγους άμυνας, όπως έλλειψη δικαιοδοσίας υπηκοότητας ή δόγμα φόρουμ μη εξυπηρέτησης, κτλ.

Η OASIS GAMES έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους παροχής υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Και είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τακτικά αν υπάρχουν τυχόν αλλαγές σε τέτοιους όρους ή όχι.Θεωρείται ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε την αλλαγή τέτοιων όρων για όσο διάστημα συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχει η OASIS GAMES εφόσον κάνει τις αλλαγές σε τέτοιους όρους.

Εσείς και η OASIS GAMES δια του παρόντος συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αιτία δράσης που οφείλεται ή συνδέεται με τις υπηρεσίες της Εταιρείες θα πρέπει να παρατίθεται εντός 2 ετών μετά την εμφάνιση τέτοιας αιτίας δράσης. Διαφορετικά, τέτοια αιτία δράσης δεν θα γίνεται αποδεκτή.