OASIS GAMES LIMITED (”OASIS”) har som mål att skydda sina online-användares (”användare(n)” eller ”användarna”) personliga integritet. Denna Integritetspolicy har utformats för att informera användarna om hur OASIS samlar in, sparar, använder och tar hand om de uppgifter som användarna förser OASIS med i samband med användning av OASIS spel och applikationer (”Tjänsten”). Vänligen observera att denna Integritetspolicy endast rör uppgifter som OASIS samlat in via Tjänsten.
Genom att använda Tjänsten samtycker användaren till insamling och bruk av hens personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. OASIS kan tidvis komma att utföra ändringar i Integritetspolicyn. Ändringarna publiceras på OASIS officiella webbsida, och användaren uppmanas att regelbundet ta del av Integritetspolicyn för att tillgodogöra sig ändringar i denna.

Uppgifter som sparas och används

OASIS huvudsakliga mål med att samla in information om användare är att kunna tillhandahålla och förbättra Tjänsten samt att göra det möjligt för användaren att enkelt navigera och uppskatta Tjänsten.
När en användare installerar ett OASIS-spel eller -applikation antas användaren utan förbehåll ha läst och godkänt användarvillkoren under denna Integritetspolicy. OASIS kan komma att samla in och spara uppgifter enligt följande: 1. uppgifter som samlats in och sparats i enlighet med Facebooks policy och villkor (tillgängliga via http://www.facebook.com) eller 2. uppgifter som användaren självmant har tillhandahållit via den webbsida som de spel användaren installerat publiceras på.
Vilka typer av personuppgifter som samlas in på ovanstående sätt kan komma att variera beroende på insamlingssätt. ”Personuppgifter” definieras som uppgifter om användaren som kan användas för att ta kontakt med eller identifiera användaren. Personuppgifter kan innefatta: (1) Förnamn, efternamn, (2) information om användarens profil, vilket innefattar men inte begränsas till användarens för-, efter- och användarnamn, samt ID och ikoner på sociala nätverksprofiler, (3) e-postadress, (4) telefonnummer och/eller (5) kontokortuppgifter eller andra betalningsmedelsuppgifter, beroende på användarens valda betalningsmedel. Vidare kan OASIS komma att inhämta information om användare genom (1) användarens åtkomst och deltagande i Tjänstens diskussionsforum, (2) användarens e-postmeddelanden till vår kundsupport, och (3) användarens köp av virtuella produkter. Vänligen observera att OASIS inte har tillgång till användarnas betalningsdetaljer och fakturauppgifter eftersom köp av virtuella produkter sköts av en tredje part
OASIS kan även komma att be användare att uppge icke-personliga uppgifter, vilket kan innefatta men inte begränsas till (1) användarens ålder eller födelsedatum; (2) användarens könstillhörighet; (3) information om vad för slags hårdvara användaren äger; (4) användarens favoritwebbsidor, bekantskapsuppgifter och fansidor; samt (5) användarens speluppgifter såsom högsta poäng och speltid (dessa kallas gemensamt för icke-personliga uppgifter). Om icke-personliga uppgifter inhämtas i samband med personuppgifter, kan de icke-personliga uppgifterna komma att kombineras med personuppgifterna i syfte att förbättra användarupplevelsen, för att förbättra Tjänstens kvalitet och uppskattning samt i syfte att analysera hur Tjänsten används. Utöver insamlingen av uppgifter som beskrivs ovan kan användare välja att uppge vidare information om sig själva genom Tjänsten, såsom i spel och på diskussionsforum. All interaktion med andra spelare betraktas som offentlig och det är upp till användaren att själv bedöma hur hen vill interagera med andra spelare. All information som användaren förser OASIS med, liksom all information som användaren väljer att dela med sig av i det att hen använder en tjänst, sparas så som den inmatas.
Närhelst en användare använder Tjänsten kan OASIS komma att samla in information som innefattar men ej begränsas till IP-adresser, webbläsartyp, webbläsarspråk, åtkomstsidor och webbadresser, typ av plattform, antal musklick, domännamn, landningssidor, sidvisningar och sidornas visningsordning, hur lång tid användaren spenderat på specifika sidor, samt tid och datum då dessa handlingar utfördes. OASIS använder denna information för att skräddarsy Tjänsten i användarnas intresse, för att kunna förse användarna med bättre kundsupport, och för att i största allmänhet kunna förbättra Tjänsten.
I samtliga fall då data hämtas och sparas kommer de uppgifter som användaren tillhandahåller inte att läckas, hyras ut, arrenderas, lånas, säljas eller på annat sätt avsiktligt spridas vidare till utomstående tredje part, förutom för att förse användaren med produkter eller tjänster som hen har beställt, när OASIS har fått användarens tillåtelse, eller under följande omständigheter:

Annan spridning av användarnas personuppgifter

Vi sprider inte vidare personuppgifter till företag, organisationer eller individer såvida inte någon av följande omständigheter råder:
1. Av juridiska skäl
a) för att följa tillämpbara lagar, regler, juridiska processer eller begäran från myndigheter.
b) för att upprätthålla tillämpbara Användarvillkor, inklusive utredningar om potentiella överträdelser.
c) för att upptäcka, förebygga eller på annat sätt ta itu med bedrägeri, säkerhetsöverträdelser eller tekniska problem.
d) för att skydda OASIS, dess användare eller allmänheten mot överträdelser mot dess rättigheter, egendomar och säkerhet såsom
e) lagen kräver eller tillåter.
2. Vid extern bearbetning
OASIS förser betrodda samarbetsföretag med uppgifter. Dessa företag arbetar med eller å OASIS vägnar och under sekretessavtal, och kan använda användarnas personuppgifter för att hjälpa OASIS förmedla erbjudanden från OASIS och dess marknadsföringspartners till användarna.
3. Vid tjänstövertagande
a) Vid sammanslagning, uppköp, omorganisering, konkurs eller liknande, kan kunduppgifter komma att överlåtas till OASIS efterträdande företag eller uppdragstagare, om det är juridiskt tillåtet och görs i enlighet med relevanta lagar.
b) Om Tjänsten skulle komma att överföras till eller distribueras av en tredje part, kommer även användarnas personuppgifter att överföras till den tredje parten, för att driften av Tjänsten ska kunna fortskrida.
4. På målsmäns begäran
OASIS har rätt att dela med sig av en användares personuppgifter till användarens målsman om vederbörande användare är ett barn under 13 år. Målsmän kan välja att låta OASIS samla in och använda deras barns uppgifter utan att samtycka till att uppgifterna sprids till personer och företag som kan komma att använda uppgifterna i egna ändamål.

Cookies

En cookie är en liten datafil som OASIS överför till användarens datorhårddisk, i allmänhet i syfte att identifiera en användares dator och ”komma ihåg” saker om användarens besök, såsom användarens inställningar eller användarnamn och lösenord. Tjänsten skickar cookies till en användares dator när användaren spelar eller på annat sätt använder ett OASIS-spel. Informationen som lagras i en cookie kan kopplas till en användares personuppgifter i syfte att förbättra tjänsten, skräddarsy rekommendationer efter användarnas särskillnader, samt att göra Tjänsten mer lättanvänd. Användarna kan när som helst inaktivera cookies, men kan då eventuellt inte kunna nå Tjänsten eller använda dess funktioner.

Länkar

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbsidor. Att Tjänsten länkar till andra webbsidor eller visar annonsrutor eller andra typer av reklam betyder inte att OASIS stödjer den tredje parten, och representerar inte vår koppling till den tredje parten. OASIS ansvarar inte på något sätt för andra webbsidors integritetspolicyer, även om webbsidorna kan nås via Tjänsten. Användarna uppmanas att läsa dessa webbsidors egna integritetspolicyer när de lämnar Tjänsten

Ändringar i eller borttagning av användarnas uppgifter

Användarna kan läsa, uppdatera, korrigera eller radera sina egna personuppgifter genom att ändra relevanta uppgifter via användarens profilsida. Om användaren vill radera alla uppgifter helt och hållet, kan användarens konto komma att inaktiveras. Om användaren vill att OASIS raderar all information om dem som finns sparad i OASIS system, vänligen ta kontakt med OASIS, så ska detta önskemål i möjligaste mån tillgodoses, förutsatt att OASIS inte är juridiskt tvungna att spara informationen

Säkerhet

OASIS har vidtagit rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att användarnas personuppgifter inte av misstag går förlorade eller att obehöriga får åtkomst till, använder, ändrar eller sprider dem. Dock kan OASIS inte garantera att den nuvarande säkerheten aldrig orsakar någon förlust av personuppgifter. Observera även att e-post- och meddelandesystemen inte anses säkra, så användarna avråds från att skicka personuppgifter till OASIS via dessa kanaler.

Policy om minderåriga och barn

Att skydda användarnas (speciellt minderårigas) integritet är OASIS grundpolicy. Minderåriga användare får endast använda OASIS tjänster eller spela OASIS-spel med målsmans tillåtelse, och det är upp till vederbörande målsmän att själva avgöra huruvida tjänsterna är lämpliga eller ej. Barn under 13 år tillhör ej Tjänstens målgrupp, och OASIS har inte för avsikt att samla in personuppgifter från barn under 13 år. Användare under 13 år får endast använda OASIS spel tillsammans med en vuxen. Om målsmän misstänker att deras barn har försett OASIS med personuppgifter, kan de ta kontakt med oss visa e-postadressen nedan. Om OASIS får reda på att ett barn under 13 år har försett OASIS med personuppgifter kommer OASIS så fort som möjligt att radera uppgifterna från sina filer. OASIS inser vikten i att skydda barns integritet, och uppmanar målsmän att regelbundet kontrollera sina barns förehavanden online

Kontakta oss

Användare som har frågor angående denna Integritetspolicy ombeds kontakta OASIS via support_sv@oasgames.com